Ozvite sa nám! 0907 74 77 88

Peter Wieger

Peter Wieger je profesionálnym golfovým trénerom v Bratislave a okolí od roku 2006. Počas svojej bohatej reprezentačnej kariéry golfistu dosiahol Peter mnoho úspechov. Ako tréner dosiahol so svojimi hráčmi tituly Majstrov Slovenska tak v individálnej kategórií ako aj tímovej s golfovým klubom Welten. Viac informácií a úspechov si môžete prečítať tu.

TRENERSKÉ ÚSPECHY – 2012-2013

Generálny Manager Slovenskej golfovej reprezentácie (2013-2015), Asistent reprezentačného trénera SR člen realizačného tímu reprezentácie Slovenska 2012-2015, Klubový Tréner Golf Clubu Welten 2012-2015.

SÚČASNÝ ALEBO BÝVALÝ GOLFOVÝ TRÉNER NASLEDUJÚCICH HRÁČOV:

Miriam Mesárošová – členka národného reprezentačného golfového tímu 2016

Dávid Turlík – člen národného reprezentačného golfového tímu 2016

Natália Hečková – najnižší dosiahnutý HCP +2,6, Majsterska Slovenska, Medzinárodná Majsterka Srbska, reprezentantka Slovenska

Hana Dzubáková – Majsterska Slovenska dievčat do 16 rokov 2013, reprezentantka Slovenska 2013

Alexandra Patáková – Majsterska SLovenska dievčat do 16 rokov 2012, reprezentantka Slovenska 2013

Oliver Gábor – Medzinárodný Majster Cypru, 3 miesto na Majstrovstvách Slovenska mužoch na jamky

Osobný golfový tréner niekoľko násobných Majstrov Slovenska a celkovo prešlo približne ďaľších 30 single hendikepov krátkou hrou Petra Wiegera.

Golf Cub Welten

  • 3. Miesto na Majstrovstvách Európy klubov žien 2015
  • 6. Miesto na Majstrovstvách Európy klubov žien 2014

Golf Club Welten – Majster Slovenska klubových mužstiev aj v mužoch aj v ženách. Prvýkrát v histórií Slovenska sa klubu poradil tzv. DOUBLE.

Hlavný tréner na Majstrovstvách sveta v Turecku žien aj mužov 2012, v Japonsku mužov 2014.

Muži – historický úspech Slovenska – 28 miesto, Ženy – najlepší výsledok z pohľadu počtu rán v Histórií Slovenska

 

REPREZENTAČNÝ GOLFOVÝ TRÉNER:

Majstrovstvách Sveta Mužov a žien v Turecku 2012,Japonsko 2014,  Majstrovstvá Európy tímov Žien v Anglicku 2013, Individuálne Majstrovstvá Európy v Slovinsku 2012,2013. Kvalifikácia na Majstrovstvách Európy mužov na Islande 2012, European Hopes Trophy v Maďarsku 2013, Kinder Trophy – juniorský reprezentačný turnaj v Taliansku

 

HRÁČSKE ÚSPECHY:

  • 9 ročná úspešná reprezentácia Slovenska, 4 násobná reprezentácia Slovenska na Majstrovstvách sveta Tímov, Reprezentácia na Majstrovstvách Sveta dvojích v Texase, Leader a nasadzovaná jednotka v Central High School na Floride na zápasy, Víťaz mnohých zápasov za Central Hight School. Víťaz cez 80 domácich reprezentačných a klubových turnajov
  • 4 násobný Majster Slovenska v mužoch na rany, Majster Slovenska v mužoch na jamky, Medzinárodný Majster Slovenska a Maďarska v mužoch, Medzinárodný Majster Slovinska v junioroch, 4 miesto Medzinárodné Majstrovstvá Čiech v junioroch, 2 miesto na European Junior Golf Tour, 7 Miesto na neoficiálnych Majstrovstvách Sveta juniorov (co-líder po 2 dňoch)
  • Celkovo 18 titulov majstra Slovenska v rôznych kategóriách
  • Najlepší HCP: +0,4
  • 1. miesto  – Zlatý Albatros, ocenenie Časopisu Golf v kategórii hráč roka 2006
 

VZDELANIE, PUBLIKÁCIE a TV

Dosiahnutie PGA Triedy A v PGA SK, Golfový rozhodca SKGA III triedy. Štúdium a získanie PGA certifikátu v 3 ročnej škole-Karlova Univerzita v Prahe. Úspešné ukončenie vysokej Školy University of Seatle s titulom B.S.B.A.

Aktívne prispievanie odbornými článkami ako golfový tréner do časopisu GOLF SK, Golf Reportu, Ročenky Slovenskej golfovej asociácie,

Pravidelné odborné rozhovory v TA3 na tému reprezentácia Slovenska 2012,2013, 2014

Niekoľko Rozhovorov v národnej televízii RTVS na rôzne golfové témy

Wieger Golf Academy – prvá golfová akadémia na Slovensku nesúca meno trénera Realizácia a podpora golfovej videonahrávky „Golf pre všetkých“ – prvé golfové video na Slovensku

Spolukomentovanie v pozícii experta najväčšieho profesionálneho golfového turnaja Penati Slovak Open na Slovensku vysielaného na Golf Channel a Nova Sport televíziách v dosahu na České a Slovenské golfové publikum.

 

KONTAKT: 

PETER WIEGER 

tel: +421907747788

email: info (zavináč) wga.sk 

 

 

 

 

ENGLISH: 

Peter Wieger has been a professional golf coach in and around Bratislava since 2006. During his rich career as a golfer, Peter achieved many successes. As a coach, he and his players achieved the titles of Slovakian champions in both individual and team categories with the Welten golf club. You can read more information and achievements here.

COACHING SUCCESSES – 2012-2013

General Manager of the Slovak Golf National Team (2013-2015), Coach to the Slovak national team, member of the implementation team of the Slovak national team 2012-2015, Club Coach of the Welten Golf Club 2012-2015 with couple national titles.

 

CURRENT OR FORMER GOLF COACH OF THE FOLLOWING PLAYERS:

Miriam Mesárošová – member of the 2016 national golf team

Dávid Turlík – member of the 2016 national golf team

Natália Hečková – the lowest achieved HCP +2.6, Champion of Slovakia, International Champion of Serbia, member of Slovak national team for many years

Hana Dzubáková – Slovakian Girls Under-16 Championship 2013, member of Slovak national team 2013

Alexandra Patáková – Slovakian Girls Under-16 Championship 2012, member of Slovak national team

Oliver Gábor – International Champion of Cyprus, 3rd place at the Slovakian Men's match play Championship

Personal golf coach of several multiple Slovakian champions and a total of approximately 30 other elite players passed through Petr Wieger's short game.

 

Golf Cub Welten

3rd Place at the 2015 European Women's Club Championship

6. Place at the European Women's Club Championship 2014

Golf Club Welten – Champion of Slovak club teams in both men and women. For the first time in the history of Slovakia, the club was consulted by the so-called DOUBLE.

Head coach at the Women's and Men's World Championships in Turkey 2012, Japan Men's 2014.

Men - Slovakia's historic success - 28th place, 

Women - the best result in terms of the number of shots in the History of Slovakia

 

NATIONAL GOLF COACH at: 

Men's and Women's World Championships in Turkey 2012, Japan 2014, European Women's Team Championships in England 2013, Individual European Championships in Slovenia 2012, 2013. Qualification for the European Men's Championship in Iceland 2012, European Hopes Trophy in Hungary 2013, Kinder Trophy – junior representative tournament in Italy

 PLAYER ACHIEVEMENTS:

9 years of Slovakian national men team, 4-time at the World Team Championship, Representation at the World Doubles Championship in Texas, Leader and seeded unit at Central High School in Florida for matches, Winner of many matches for Central Hight School. Winner of over 80 domestic national team and club tournaments

4-time champion of Slovakia in men's strokes, champion of Slovakia in men's holes, International Champion of Slovakia and Hungary in men, International Champion of Slovenia in juniors, 4th place International Czech Championship in juniors, 2nd place on the European Junior Golf Tour, 7th place on the unofficial World Junior Championships (co-leader after 2 days)

A total of 18 Slovak champion titles in various categories

Best HCP: +0.4 (equivalent HCP for 2023 approximately +4) 

1st place - Zlatý Albatros, award of the Golf Magazine in the category of player of the year 2006 

 

EDUCATION, PUBLICATIONS and TV

Achieving PGA Class A in PGA SK, SKGA Class III Golf Referee. Studying and obtaining a PGA certificate in a 3-year school - Charles University in Prague. Successfully graduated from the University of Seattle with a B.S.B.A.

Actively contributing professional articles as a golf coach to the magazine GOLF SK, Golf Report, Yearbook of the Slovak Golf Association,

Regular professional interviews in commercial TV - TA3 on the topic of Slovakian representation 2012, 2013, 2014

Several Interviews on the national television RTVS on various golf topics

Wieger Golf Academy - the first golf academy in Slovakia bearing the coach's name Realization and support of the golf video recording "Golf for all" - the first golf video in Slovakia

Co-commentary in the position of an expert of the largest professional golf tournament Penati Slovak Open in Slovakia broadcast on Golf Channel and Nova Sport televisions within reach of the Czech and Slovak golf audience.